Normativa de Comunicacions

NORMATIVA DE PRESENTACIÓ

FORMAT I TEMÀTICA

FORMAT:

La Reunió anual d’Obstetres, Ginecòlegs, Llevadores i Infermeres ofereix un programa obert a la participació, mitjançant la presentació de comunicacions en format de pòster.

TEMÀTICA:

Els pòsters faran referència a l’Àrea de Ginecologia i Obstetrícia o a l’Àrea de Llevadores i Infermeres.

REQUISITS PREVIS I TERMINIS

INSCRIPCIÓ PRIMER FIRMANT:

Per poder presentar el pòster és imprescindible que almenys el primer signant, estigui inscrit a la reunió, un cop es comuniqui l'acceptació de la mateixa.

Un mateix ponent no podrà defensar més d'una feina, encara que sí pot ser coautor d'altres.

AUTORS:

El número màxim d'autors serà de 6, identificats per primer i segon cognom i inicial del nom.

RESUM PREVI

Els interessats a participar hauran d'enviar prèviament el RESUM del pòster, a través del Butlletí d'Enviament de Comunicacions, utilitzant per a això la plantilla oficial.

Descarregar Plantilla Resumns

CARACTERÍSTIQUES DEL RESUM

El resum tindrà un contingut aproximat de 400 paraules (sense comptar títol ni bibliografia). Estarà estructurat segons l'ordre habitual: introducció, objectius, material i mètode, resultats, conclusions i bibliografia. No es podran incloure ni gràfics, ni figures, ni taules.

ENVIAMENT DEL RESUM

El termini d'enviament de resums finalitza el

 • Ampliado Fecha límite para el envío de resúmenes al 8 de març de 2019
 • . Un cop rebut, la secretaria enviarà un correu electrònic de confirmació i les claus d'accés a l'Àrea Restringida.

  NOTIFICACIÓ DEL COMITÈ

  Un cop avaluat el resum per part del comitè científic, es notificarà l'acceptació o no del mateix, abans del 5 de març de 2019, mitjançant correu electrònic i també a través de l'àrea restringida de la pàgina web.

  PASSOS A SEGUIR UN COP ADMÈS EL PÒSTER DIGITAL

  • Un cop notificada l'acceptació, s’haurà d'enviar el pòster digital, amb anterioritat a la reunió i a través de l'Àrea Restringida de la pàgina web. La data límit d'enviament és l’ 11 de març 2019.
  • S’haurà d'elaborar el pòster en format JPG.
  • Tots els pòsters romandran exposats durant tota la reunió en les pantalles situades a la zona que s'habiliti a aquest efecte.

  Condicions de l’Elaboració del
  Pòster Digital
  Ver Condicions de l’Elaboració

  PER OPTAR A PREMI

  • El Comitè Científic de Ginecòlegs i Obstetres i el de Llevadores i Infermeres Obstètriques escolliran 6 pòsters de cada especialitat que es defensaran en format Comunicació Oral durant la Reunió. Aquestes 6 Comunicacions Orals optaran a premi pel Comitè Científic.
  • Es notificarà si s’haurà de defensar durant la reunió per optar a premi, abans del 13 de març de 2019, mitjançant correu electrònic i també a través de l'àrea restringida de la pàgina web.
  • Les presentacions s’hauran de lliurar directament a la Reunió, en suport de CD o Pendrive, com a mínim 2 hores abans de la seva defensa, a la sala de recepció d'audiovisuals.
  • Les Comunicacions Orals s’hauran de presentar en format .ppt / pptx.

  • El dia, hora i lloc de l'exposició, seran notificats a través de correu electrònic i de l'Àrea Restringida, disposant de 8 minuts per a la defensa i podent l'avaluador realitzar preguntes si ho considera oportú.

  - Un mateix ponent no podrà defensar més d'una comunicació oral, encara que sí pot ser coautor d'altres treballs.

   

  AVALUACIÓ PÒSTERS DIGITALS

  S‘estableixen dues etapes de valoració: Pre-reunió i durant la Reunió

  AVALUACIÓ PRE-REUNIÓ

  •  
  • Es crearan dos GRUPS D’AVALUACIÓ, cadascun format pel Comitè Científic de Ginecòlegs i Obstetres i pel Comitè Científic de Llevadores i Infermeres.
  • A través d’un ACCÉS PERSONAL A LA PÀGINA WEB de la reunió, els avaluadors podran consultar els treballs que els hi correspon avaluar i accedir a la planella d’avaluació on-line, puntuant els següents aspectes:
   1. Introducció. Descriu els antecedents de la temàtica i la intencionalitat del treball.
   2. Objectius. Han de ser clars, concrets i definits adequadament. Es descriuen mitjançant accions mesurables.
   3. Material i Mètode. Són adequats per l’assoliment dels objectius.
   4. Resultats. Grau en què els resultats estan relacionats amb els objectius.  
   5. Conclusions. Grau en què les conclusions són coherents amb els resultats.
   6. Redacció. Clara i concisa per a poder optar a premi.
  • Els treballs admesos quedaran exposats durant la Reunió a les pantalles digitals.
  • De tots els treballs admesos s’esculliran sis que es passaran a format Comunicació Oral i que s’hauran de defensar per un dels autors durant la Reunió.  
  • Aquestes sis Comunicacions Orals serán les quines optaran a Premi pel Comitè Científic.

  AVALUACIÓ DURANT LA REUNIÓ

  • Tots els pòsters seran exposats però només s’hauran de defensar sis pòsters escollits.  
  • Els pòsters que hagin estat escollits pel Comitè Científic s’hauran de defensar en format Comunicació Oral  per un dels autors, dins la sala científica, el dia i l’hora establerts, disposant de 8 minuts per la defensa, responent a qualsevol pregunta que puguin formular-li  el moderador o el públic assistent.
  • El moderador avaluarà la Comunicació Oral, de l’1 al 5, sent el 5 la millor puntuació, segons els següents criteris: PRESENTACIÓ AUDIOVISUALS , ESTRUCTURA DE CONTINGUTS, EXPOSICIÓ ORAL
  • Finalment i segons els resultats obtinguts, el jurat de premis dirà quin és la Comunicació Oral guanyadora.

   

  ACCEPTACIÓ NORMATIVA

  La presentació d'una comunicació suposarà l'acceptació de la present normativa. L’Hospital de Martorell es reserva el dret de publicar els treballs premiats pel comitè científic en la pàgina web de la reunió o a qualsevol altre mitjà de publicació d’aquesta.

  Per a qualsevol consulta: s.cientifica@ginecolegsillevadores2019.com